Investors
TSX: YRI: 4.85  +0.26
NYSE: AUY: 4.26  +0.20