Investors
TSX: YRI: 8.78  +0.00
NYSE: AUY: 8.17  +0.00

FACTSHEET