Investors
TSX: YRI: 9.47  +0.07
NYSE: AUY: 8.65  +0.04