Investors
TSX: YRI: 4.77  +0.12
NYSE: AUY: 4.13  +0.10