Investors
TSX: YRI: 9.27  +0.19
NYSE: AUY: 8.51  +0.18