Investors
TSX: YRI: 8.61  +0.06
NYSE: AUY: 7.82  +0.06

FACTSHEET