Investors
TSX: YRI: 7.83  -0.16
NYSE: AUY: 7.11  -0.17