Investors
TSX: YRI: 6.43  -0.01
NYSE: AUY: 5.72  +0.03