Investors
TSX: YRI: 4.49  -0.50
NYSE: AUY: 3.98  -0.48