Investors
TSX: YRI: 6.22  +0.00
NYSE: AUY: 5.53  +0.00