Investors
TSX: YRI: 6.59  -0.13
NYSE: AUY: 5.91  -0.09