Investors
TSX: YRI: 6.25  -0.03
NYSE: AUY: 5.58  +0.00