Investors
TSX: YRI: 9.26  +0.19
NYSE: AUY: 8.50  +0.15