Investors
TSX: YRI: 8.97  +0.00
NYSE: AUY: 8.35  +0.05

FACTSHEET