Investors
TSX: YRI: 9.00  -0.26
NYSE: AUY: 8.24  -0.26