Investors
TSX: YRI: 9.52  +0.22
NYSE: AUY: 8.74  +0.22