Investors
TSX: YRI: 8.76  -0.07
NYSE: AUY: 7.96  -0.06

FACTSHEET